Web Mail | RTI | BE-CIP | Contact Us | Election Commission of India | Voter Helpline |English

ଆର୍‍କାଇଭ୍‍
ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ:ମ୍ୟାନେଜର (ଆଇଟି) ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ମ୍ୟାନେଜର (ଆଇଟି), ନେଟ୍‍ୱର୍କିଂ ଏବଂ ମ୍ୟାନେଜର (ଆଇଟି), ଇଆର୍‍ପି ବାବଦରେ ଆବେଦନପତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ

୩୧.୧୦.୨୦୧୩ ସୁଦ୍ଧା ଦରଖାସ୍ତ ଗ୍ରହଣ

ଡେପୁଟି ମ୍ୟାନେଜର (ମାଇନିଂ) ଇ-୨ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଚୟନଭୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା
ଡେପୁଟି ମ୍ୟାନେଜର(ଜିଓଲୋଜି) ଇ-୨ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ
ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ
ଚୟନଭୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ
ମ୍ୟାନେଜର (ଅର୍ଥ) ଇ-୨ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଚୟନଭୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ
ଡେପୁଟି ମ୍ୟାନେଜର (ମେକାନିକାଲ୍‍) ଇ-୨ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଚୟନଭୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ
ଡେପୁଟି ମ୍ୟାନେଜର (ମେକାନିକାଲ୍‍) ଇ-୨ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଚୟନଭୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ
ଡେପୁଟି ମ୍ୟାନେଜର (ଇଲେକ୍‍ଟ୍ରିକାଲ୍‍) ଇ-୨ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଚୟନଭୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ
ଡେପୁଟି ମ୍ୟାନେଜର (ଆଇଟି) ଇ-୨ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଚୟନଭୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ
ମ୍ୟାନେଜର (ଆଇଟି) ନେଟ୍‍ୱାର୍କିଂ ଇ-୩ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଚୟନଭୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ
ମ୍ୟାନେଜର (ଆଇଟି) ଇଆର୍‍ପି ଇ-୩ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଚୟନଭୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ
ସିନିଅର୍‍ ମ୍ୟ।।ନେଜର (ଆଇଟି) ଇ-୪ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଚୟନଭୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ
ଡେପୁଟି ମ୍ୟାନେଜର (ଏଫ୍‍ ଆଣ୍ଡ ଇ) ଇ-୨ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଚୟନଭୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ
ମ୍ୟାନେଜର (ଏଫ୍‍ଆଣ୍ଡଇ) ଇ-୩ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଚୟନଭୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ
ସିନିଅର୍‍ ମ୍ୟାନେଜର (ଏଫ୍‍ ଆଣ୍ଡ ଇ) ଇ-୪ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଚୟନଭୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ
ମ୍ୟାନେଜର (କମ୍ପାନୀ ଆଫେୟାର୍ସ) ଇ-୩ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଚୟନଭୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ
ଡେପୁଟି ମ୍ୟାନେଜର (ଲିଗାଲ) ଇ-୨ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଚୟନଭୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ
ମ୍ୟାନେଜର (ଲିଗାଲ୍‍) ଇ-୩  ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଚୟନଭୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ
ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସର-୩ ଇ-୨ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଚୟନଭୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ
୧୫.୦୪.୨୦୧୪ ଅପରାହ୍ଣ ୫ଟା ସୁଦ୍ଧା ଏକ୍‍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍‍ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନପତ୍ର ଗ୍ରହଣ ବନ୍ଦ ହେବ
ମ୍ୟାନେଜର (କମ୍ପାନୀ ଆଫେୟାର୍ସ) ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଚୟନଭୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା
ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସର୍ସ-୩ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଚୟନଭୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା
ଡେପୁଟି ମ୍ୟାନେଜର (ଏଫ୍‍ଆଣ୍ଡଇ) ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଚୟନଭୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା
Important notice to applicants for the post of Foreman(Mining): Last date of filing objections,if any by rejected candidates is 15.9.2014 (5 pm).

୨୦୧୪ରେ ହୋଇଥିବା ନନ୍‍ଏକ୍‍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍‍ ବିଜ୍ଞାପନ ନିଯୁକ୍ତି ସ୍ଥିତି

ସର୍ଭେୟର​ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଚୟନଭୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା
ଫୋର୍‍ମ୍ୟାନ୍‍(ଖଣି) ଅକୃତକାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ତାଲିକା
ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା
ଚୟନଭୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା
ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ (ଟିଜି) ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଚୟନଭୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା
କନିଷ୍ଠ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଚୟନଭୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା
ଇଲେକ୍‍ଟ୍ରିସିଆନ୍‍-୩ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଚୟନଭୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା