Web Mail | RTI | BE-CIP | Contact Us | Election Commission of India | Voter Helpline |English

 

ଆମ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ
ନାମ ଓ ପଦବୀ ସ୍ଥାନ ଟେଲିଫୋନ ନମ୍ବର
ଶ୍ରୀ ଅନୁରାଗ ଓଝା
ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିଚାଳକ
ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ
ଲୁହାପଥର ଖଣି ପୋଷ୍ଟ:ଶୁଆକାତି, ଜିଲ୍ଲା:କେଉଁଝର
956766- 230064(O)
(R)
ସିନିଅର୍‍ ପରିଚାଳକ(ଖଣି) ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ 06766- 233160(O)
ଡେପୁଟି ପରିଚାଳକ(ପରିଚାଳନା) ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ 06766- 233203(O)
ଡେପୁଟି ପରିଚାଳକ(ଜିଓଲୋଜି) ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ 06766- 23303(O)
250698(R)
ଡେପୁଟି ପରିଚାଳକ(ସିଭିଲ୍‍) ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ (06766) 233182(O)
ଡେପୁଟି ପରିଚାଳକ(ଏଲ୍ ଡ଼ବ୍ଳୟୁ) ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ (06766) 233183(O)
ଡେପୁଟି ପରିଚାଳକ(ଏସିସିଟି.) ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ (06766)233161(O)
ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ (06766) 233086(O)
ନାମ ଓ ପଦବୀ ସ୍ଥାନ ଟେଲିଫୋନ ନମ୍ବର
ଶ୍ରୀ ପି.କେ ସ୍ୱାଇଁ
ଉପ- ସାଧାରଣ ପରିଚାଳକ (ଖଣି ଖନନ)
ଜେ.କେ ରୋଡ୍‍,
ପୋଷ୍ଟ:ଏଫ୍.ସି. ପ୍ଳାଣ୍ଟ,
ଜିଲ୍ଲା:ଜୟପୁର
(06726) 220251(O)
9437366390(R)
ବରିଷ୍ଠ ପରିଚାଳକ(ଜିଓଲୋଜି)
(ପ୍ରସ୍ପେଟିଙ୍ଗ)
ଜେ.କେ ରୋଡ୍‍ (06726) 220396(O)
221184(R)
ଡେପୁଟି ପରିଚାଳକ(ଏସିସିଟି.) ଜେ.କେ ରୋଡ୍‍ (06726) 220368(O)
220237(R)
ପରିଚାଳକ(ଏଲ୍ ଡ଼ବ୍ଳୟୁ) ଜେ.କେ ରୋଡ୍‍ (06726) 224305(O)
220441(R)
ପରିଚାଳକ(ଖନନ) ଜେ.କେ ରୋଡ୍‍ (06726) 220507(O)
224841(R)
ପରିଚାଳକ(ପରିଚାଳନା) ଜେ.କେ ରୋଡ୍‍ (06726) 220456(O)
223537(R)
ବରିଷ୍ଠ ପରିଚାଳକ(ଏମ୍) ଦକ୍ଷିଣ କାଳିଆପାଣି (06726) 268722(O)
268760(R)
ବରିଷ୍ଠ ପରିଚାଳକ(ମେକାନିକାଲ),ସିଓବିପି ସିଓବିପି,ଦକ୍ଷିଣ କାଳିଆପାଣି (06726) 268771(O)
268744(R)
ବରିଷ୍ଠ ମେଡିକାଲ ଅଧିକାରୀ ଦକ୍ଷିଣ କାଳିଆପାଣି (06726) 268753(O)
279057R)
ପରିଚାଳକ(ଏମ୍) କାଳିଆପାଣି (06726) 268701(O)
268760(R)
ପରିଚାଳକ(ସିଭିଲ୍‍) କାଳିଆପାଣି (06726) 268756(O)
ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ କାଳିଆପାଣି (06726) 268013(O)
ପରିଚାଳକ(ଏମ୍) ଶୁକରଙ୍ଗୀ (06726) 268748(O)
ପରିଚାଳକ(ଏମ୍) କାଠପାଲ (06726) 268725(O)
ପରିଚାଳକ(ଏମ୍) କାଳରଙ୍ଗୀ (06726) 268723(O)
ନାମ ଓ ପଦବୀ ସ୍ଥାନ ଟେଲିଫୋନ ନମ୍ବର
ଶ୍ରୀ ଘନଶ୍ୟାମ ସାହୂ
ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିଚାଳକ
ବାଙ୍ଗୁର
ପୋଷ୍ଟ:ଧନୁର୍ଜୟ ପୁର , ଜିଲ୍ଲା:କେଉଁଝର
(956766) 230064(O)
9437366390 (R)
ପରିଚାଳକ(ଏମ୍) ବାଙ୍ଗୁର (06731) 279048(O)
279165(R)
ଡେପୁଟି ପରିଚାଳକ(ଜିଓଲୋଜୀ) ବାଙ୍ଗୁର (06731) 279055 (O)
ନାମ ଓ ପଦବୀ ସ୍ଥାନ ଟେଲିଫୋନ ନମ୍ବର
ଶ୍ରୀ ସୁବ୍ରତ ମିଶ୍ର
ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିଚାଳକ
ଦୈତାରୀ,
ପୋଷ୍ଟ:ତାଳପଡା,
ଜିଲ୍ଲା:କେଉଁଝର
(06726) 248722(O)
248703(R)
ବରିଷ୍ଠ ପରିଚାଳକ(ମେକାନିକାଲ). ଦୈତାରୀ (06726) 248709(O)
248701(R)
ବରିଷ୍ଠ ପରିଚାଳକ(ଇଲେକଟ୍ରିକାଲ ) ଦୈତାରୀ (06726) 248733(O)
248725(R)
ପରିଚାଳକ(ପରିଚାଳନା) ଦୈତାରୀ (06726) 248724(O)
ଡେପୁଟି ପରିଚାଳକ(ଏସିସିଟି.) ଦୈତାରୀ (06726) 248721(O)
ପରିଚାଳକ(ଏମ୍ଏଟି) ଦୈତାରୀ (06726) 248726(O)
248706(R)
ପରିଚାଳକ(ଜିଓଲୋଜୀ) ଦୈତାରୀ (06726) 248707(O)
248888(R)
ପରିଚାଳକ(ଏମ୍) ଦୈତାରୀ (06726) 248729(O)
248710(R)
ପରିଚାଳକ(ସିଭିଲ୍‍) ଦୈତାରୀ (06726) 248727(O)
ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ଦୈତାରୀ (06726) 248705(O)
ନାମ ଓ ପଦବୀ ସ୍ଥାନ ଟେଲିଫୋନ ନମ୍ବର
ଶ୍ରୀ ସ.ସ.ବାରିକ
ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିଚାଳକ
ବଡବିଲ୍‍
ପୋଷ୍ଟ:ବଡବିଲ୍‍, ଜିଲ୍ଲା:କେଉଁଝର
(06767) 275253(O)
9437431113(R)
ବରିଷ୍ଠ ପରିଚାଳକ(ଜିଓଲୋଜି) ବଡବିଲ୍‍ (06767) 275295(O)
275177(R)
ପରିଚାଳକ(ସିଭିଲ୍‍) ବଡବିଲ୍‍ (06767) 275245(O)
212667(R)
ଡେପୁଟି ପରିଚାଳକ(ପରିଚାଳନା) ବଡବିଲ୍‍ (06767) 275568(O)
ଡେପୁଟି ପରିଚାଳକ(ଏସିସିଟି.) ବଡବିଲ୍‍ (06767) 275275(O)
212440(R)
ଡେପୁଟି ପରିଚାଳକ(ଏଲ୍ ଡ଼ବ୍ଳୟୁ) ବଡବିଲ୍‍ (06767) 275297(O)
275569(R)
ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପରିଚାଳକ(ମେକାନିକାଲ) ବଡବିଲ୍‍ (06767) 275521(O)
ପରିଚାଳକ(ଏମ୍) ଏସ୍.ବି.ମାଇନ୍ସ (06767) 275361(O)
275380(R)
ପରିଚାଳକ(ଏମ୍) ବରପଦା କାଶିଆ (06767) 275570(O)
ପରିଚାଳକ(ଏମ୍) ବିପିଜେ (06767) 279318(O)
ପରିଚାଳକ(ଏମ୍) ଖଣ୍ଡବନ୍ଧ (06767) 279360(O)
279361(R)
ପରିଚାଳକ(ଏମ୍) ଏସ୍ ଜି ବି କେ (06767) 212505(O)
9437006834(M)
ପରିଚାଳକ(ଏମ୍) ଡୁବନା 9437006783(M
ନାମ ଓ ପଦବୀ ସ୍ଥାନ ଟେଲିଫୋନ ନମ୍ବର
ଶ୍ରୀ ଏ.କ.ପ୍ରଧାନ ବରିଷ୍ଠ ପରିଚାଳକ(ଏମ୍) ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିଚାଳକ କୋଇରା
ଗ୍ରାମ/ପୋଷ୍ଟ:କୋଇରା,
ଜିଲ୍ଲା:ସୁନ୍ଦରଗଡ଼
(956625) 235301(O)
9437431943(R)
ପରିଚାଳକ(ଏଲ୍ ଡ଼ବ୍ଳୟୁ) କୋଇରା (06625) 235303(O)
ଡେପୁଟି ପରିଚାଳକ(ଏ/ସି) କୋଇରା (06625) 235302(O)
ଡେପୁଟି ପରିଚାଳକ(ପରିଚାଳନା) କୋଇରା (06625) 235304(O)
ପରିଚାଳକ(ଏମ୍) ଖଣ୍ଡାଧାର 9437570602(M)
ପରିଚାଳକ(ଏମ୍) କୋଇରା ଭଂଜପଲ୍ଲୀ (06625) 235305(O)
ନାମ ଓ ପଦବୀ ସ୍ଥାନ ଟେଲିଫୋନ ନମ୍ବର
ଶ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ବଳ,ଓଏଏସ,
ଗ୍ରେଡ଼-ଏ(ଏସ ବି)
ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିଚାଳକ
ଅନୁଗୁଳ 9438171406
ନାମ ଓ ପଦବୀ ସ୍ଥାନ ଟେଲିଫୋନ ନମ୍ବର
ଶ୍ରୀ ଗଙ୍ଗାଧର ନାୟକ,ଉପ-ସାଧାରଣ ପରିଚାଳକ (ଖନନ) ଖଣ୍ଡାଲାଇଟ୍ ଖଣି ସମୂହ -
ନାମ ଓ ପଦବୀ ସ୍ଥାନ ଟେଲିଫୋନ ନମ୍ବର
ଶ୍ରୀ ହେମନ୍ତ କୁମାର ସିଂହ,ଓଏଏସ,
ଗ୍ରେଡ଼-ଏ(ଏସ ବି)
ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିଚାଳକ
ରାୟଗଡ଼ା,
ପୋଷ୍ଟ:ରାୟଗଡ଼ା,
ଜିଲ୍ଲା:ରାୟଗଡ଼ା
(06856) 235335(O)

ଭବାନିପାଟଣା

ନାମ ଓ ପଦବୀ ସ୍ଥାନ ଟେଲିଫୋନ ନମ୍ବର
ଶ୍ରୀ ହେମନ୍ତ କୁମାର ସିଂହ,ଓଏଏସ,
ଗ୍ରେଡ଼-ଏ(ଏସ ବି)
ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିଚାଳକ
ଭବାନିପାଟଣା,
ପୋଷ୍ଟ:ଭବାନିପାଟଣା,
ଜିଲ୍ଲା:କଳାହାଣ୍ଡି
(06670) 230524(O)
ନାମ ଓ ପଦବୀ ସ୍ଥାନ ଟେଲିଫୋନ ନମ୍ବର
ଶ୍ରୀ ବି.କେ.ଦାଶ, ଡେପୁଟି ପରିଚାଳକ(ଜିଓଲୋଜି)
ସୀପମେଣ୍ଟ ଅଫିସର
ପାରାଦୀପ 956722222238
ନାମ ଓ ପଦବୀ ସ୍ଥାନ ଟେଲିଫୋନ ନମ୍ବର
ଶ୍ରୀ କୁମାର ଅରବିନ୍ଦ,ଲିଆସନ ଅଧିକାରୀ - -
କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ନାମ ପଦବୀ ଇ-ମେଲ ଆଇଡି ଟେଲିଫୋନ ଇପିବିଏକ୍ସ
ଶ୍ରୀ ସଂଜୀବ ଚୋପ୍ରା,ଆଇଏଏସ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ   2396925(O)
2391913(O) 
421
ଶ୍ରୀ ଆର. ଭିନୀଲ କ୍ରିଷ୍ଣା, ଆଇଏଏସ୍ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ   2392778(O)
2394655(O)
444
ମିସ୍ ପି. ଆନଭେଶା ରେଡି, ଆଇଏଏସ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ   -  
ଶ୍ରୀ କେ.ଏସ . ପ୍ରଦୀପ , ଆଇଏଫ୍ଏସ୍ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ   2501101(O)  
ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟଜିତ ମହାନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ(ଅର୍ଥ)

smohanty@odishamining.in

2377406(O) 406
ଶ୍ରୀ ରାମନାଥ ପ୍ରହରାଜ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ଯୋଜନା) rpraharaj@odishamining.in 2377517(O) 517
ଶ୍ରୀ ତୁଷାର ରଞ୍ଜନ ଜେନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ସୂଚନା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା)

tusar.jena@odishamining.in

2377422(O) 422
ଶ୍ରୀ ଏସ୍.ରାମକୁମାର ମୁଖ୍ୟ ସାଧାରଣ ପରିଚାଳକ (ଅର୍ଥ)

sramkumar@odishamining.in

2377424(O)
2561184(R)
424
ଶ୍ରୀ ସୁଧାଂଶୁ ରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ମୂଖ୍ୟ ସାଧାରଣ ପରିଚାଳକ(କମ୍ପାନୀ ମାମଲା)

srmninl@rediffmail.com

2377463(O) 
0671-2300045(R)
463
ଶ୍ରୀ ଡି.କେ ମହାନ୍ତି ମୂଖ୍ୟ ସାଧାରଣ ପରିଚାଳକ (ଖଣି)

dkmohanty@hotmail.com

2377452(O)  452 
ଶ୍ରୀ ଏଲ୍‍.ଡି ବେହେରା ମୂଖ୍ୟ ସାଧାରଣ ପରିଚାଳକ(ସିଭିଲ୍‍)

ldbeheraomc@gmail.com

2377404(O)
2562178(R)
404
୧୦ ଶ୍ରୀ ଆର୍‍.କେ ଦାସ ମୂଖ୍ୟ ସାଧାରଣ ପରିଚାଳକ(ସାମଗ୍ରୀ)

rkdash@odishamining.in

2377430(O)
2560132(R)
430
୧୧ ଶ୍ରୀ ବି.ବି ପାଣି ମୂଖ୍ୟ ସାଧାରଣ ପରିଚାଳକ(ଅର୍ଥ) bbpani@odishamining.in 2377447(O)  447
୧୨ ଶ୍ରୀ ଏ.କେ.ବେହେରା,ଓଏଏସ୍‍(ଏସ୍‍ବି) ସାଧାରଣ ପରିଚାଳକ(ପିଆଣ୍ଡଏ)

ashokbehera10268@gmail.com

2377415(O) 415
୧୩ ଶ୍ରୀ ଅମ୍ବର କୁମାର କର, ଓଏଏସ୍‍(ଏସ୍‍ବି) ସିଭିଓ

tripathyanita10@gmail.com

2377494(O) 494
୧୪ ଶ୍ରୀ ଏଲ୍‍.କେ ପୃଷ୍ଟି ସାଧାରଣ ପରିଚାଳକ(ମେକାନିକାଲ) lkp.omc@gmail.com 06742501104  
୧୫ ଶ୍ରୀମତି ତିଲୋତ୍ତମା ବାସା ସାଧାରଣ ପରିଚାଳକ (ଭୂ-ବିଜ୍ଞାନ)

2377458 (O) 458
୧୬ ଶ୍ରୀ ରାଜେଶ ମିଶ୍ର ସାଧାରଣ ପରିଚାଳକ (ଖଣି ଖନନ)

 

 
 
 
୧୭ ଶ୍ରୀ ପି.କେ ବିଶ୍ୱାଳ ସାଧାରଣ ପରିଚାଳକ (ଆଇଟି)

pkbiswal@odishamining.in

2377472(O)
2303130(R)
472
୧୮ ସିଏ ନୃସିଂହ ବେହେରା ସାଧାରଣ ପରିଚାଳକ (ଅର୍ଥ)

ncbehera@odishamining.in

2377520(O) 520
୧୯ ମିସ୍ ତଲତ୍ ଆଫ୍ରିନ୍ (ଓଡିଶା ପ୍ରଶାସନ ସେବା ),ଗ୍ରେଡ୍-ଏ (ଏସ୍. ବି) ବିଶେଷ ଅଧିକାରୀ(ସ୍ପେସାଲ୍‍ ଅଫିସର୍‍)

 

- -
୨୦ ଶ୍ରୀ ଡି.କେ ପଟ୍ଟନାୟକ ପରାମର୍ଶଦାତା (ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ)

dkpattanaik60@gmail.com

2377406(O) 406
୨୧ ଡ. ଅଭିଷେକ ବାରିକ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସର-୩

abhisekbarik25@gmail.com

3201502(O) -
୨୨ ଶ୍ରୀ ସନ୍ଦୀପ୍ କୁମାର ସେଠୀ ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରବନ୍ଧକ(ନିଗମିତ ସଞ୍ଚାର ବ୍ୟବସ୍ଥା)

proomc@gmail.com

2377461(O) 461
୨୩ ଶ୍ରୀ ଏନ୍‍.ସି ମହାନ୍ତି ଓଏମ୍‍ସି କୋଇଲା ପରାମର୍ଶଦାତା   2377448 448

ଓଡିଶା ଖଣି ନିଗମ ଲିଃ
(ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତଭୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ ସଂସ୍ଥା ) 
(ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ ସଂସ୍ଥା) 
ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ: ପୋଷ୍ଟ ବକ୍ସ ନଂ.୩୪, ଭୁବନେଶ୍ବର-୭୫୧୦୦୧ , ଭାରତ
ଟେଲିଫୋନ : ୦୬୭୪-୨୩୭୭୪୦୦ ଏବଂ ୨୩୭୭୪୦୧
ଫାକ୍ସ ନଂ. ୦୬୭୪୨-୨୩୯୬୮୮୯(ସି ଏମ୍ ଡି), ୨୩୯୧୬୨୯(ସି.ଏମ୍ ଏନ୍), ୨୩୯୬୮୮୨(ପି ଆର୍ ଡ଼ି ଏନ୍ )
୨୩୯୨୬୬୨(ଏମ୍ ଏ ଟି ), ୨୩୯୦୯୭୨(ଏସ୍ ଏବଂ ଏମ୍ ), ୨୩୯୦୪୩୧(ଜି ଇ ଓ)
www.omcltd.in